GIJSBERT HESSELINK
GENEALOGISCHE DATABASE
Geachte bezoeker van mijn website,
Hartelijk welkom! Waarschijnlijk deelt u mijn passie voor stamboomonderzoek
en hoopt u hier iets van uw gading te vinden. Bij uw zoektocht wens ik u veel
succes. Wel wil ik een paar kanttekeningen plaatsen, om geen overdreven
verwachtingen te wekken. Zoals:
• Dit is geen genealogische publicatie met alles wat daarbij hoort, maar gewoon
het raamwerk van mijn gegevensbestand. Daar staan ongetwijfeld onjuisthe-
den in of niet geheel bewezen relaties. Mocht u deze tegenkomen, dan graag
een berichtje.
• Bronnen heb ik nergens vermeld, dit om de interactie te bevorderen en te
voorkomen, dat bepaalde gegevens zomaar worden overgenomen en er ver-
der geen uitwisseling plaats vindt. Ik wil ook graag iets van u leren! Neemt u
contact op over de (al dan niet) betrouwbaarheid van het materiaal en ik dien
u graag van advies. ‘Confidential’ gegevens kunnen met opgave van reden
worden aangevraagd.
• Op de inhoud van deze website is een Creative Commons licentie van toepas-
sing.
Dear visitor of my website, A warm welcome! You probably share my passion for
family tree research and hope to find something you like here. I wish you every success
in your search. However, I would like to make a few caveats, so as not to create
exaggerated expectations. As:
• This is not a genealogical publication with everything that goes with it, but simply the
framework of my database. There are undoubtedly inaccuracies in or not fully proven
relationships. If you come across these, please send me a message.
• I have not mentioned sources anywhere, this to promote interaction and to prevent
certain data from being taken over and no further exchange taking place. I would also
like to learn something from you! Please contact me about the reliability (or not) of the
material and I will be happy to advise you. ‘Confidential’ data may be requested with a
motivation.
• The content of this website is subject to a Creative Commons license :.
Naar de database / To the database
CONTACT: GIJSATGENEAAL.NL (AT=@) / WEBLOG: GIJSGENEALOG.GENEAAL.NL